Anything is possible, one stroke at the time

Maria Thomas & Rick Roberts

Algemene voorwaarden

Artikel 1

De cliënt/coachee verklaart dat hij/zij op het ogenblik van de start van het coachtraject of de workshop de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

De cliënt/coachee verklaart in gezonde fysieke en emotionele toestand te verkeren.

De cliënt/coachee verklaart Karin Godyns op de hoogte gesteld te hebben van enige specifieke begeleiding (psychiater, dokter, etc.) en specifieke medicatie.

De door Karin Godyns, in haar hoedanigheid als coach of therapeut verstrekte adviezen, trajecten of workshop is geen medisch advies en vervangt dit evenmin. De gegeven trajecten of workshops hebben een aanvullende en ondersteunende functie en vervangen geenszins een medische, psychologische en/of psychiatrische behandeling.

De cliënt/coachee verklaart sedert minstens meer dan één jaar geen behandeling te ondergaan bij een psychiater. In het tegenovergestelde geval zal de cliënt/coachee dit vooraf melden aan Karin Godyns.

Artikel 2

Karin Godyns is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade (materieel – moreel). De cliënt/coachee verklaart Karin Godyns te ontheffen van elke aansprakelijkheid / vordering tot schadevergoeding (behoudens opzet of bedrog) naar aanleiding van de door hem / haar bijgewoonde coachings, coachtrajecten of workshops;

Artikel 3

Door de aanvaarding van onderhavig document verbindt de cliënt/coachee zich tot betaling van het inschrijvingsgeld voor de workshops. In geval van annulering van de workshop of de afspraak door de cliënt/coachee zal een vergoeding van 20% van het totale inschrijvingsgeld verschuldigd zijn (behoudens andersluidende afspraak).

Door de aanvaarding van onderhavig document verbindt de cliënt/coachee zich tot betaling van het uurtarief op het einde van elke coachsessie. In geval van niet-annulering van de afspraak door de cliënt/coachee en het niet aanwezig zijn op die afspraak zonder voorafgaandelijke verwittiging zal een volledig uurtarief worden aangerekend.

Karin Godyns behoudt zich het recht toe om een afspraak of de workshop te annuleren in het geval onvoldoende deelnemers werden bereikt of om deelname te weigeren of stop te zetten in welk geval het inschrijvingsgeld integraal aan de cliënt/coachee zal worden terugbetaald.

Karin Godyns behoudt zich het recht toe naar eigen inschatting deelname te weigeren of stop te zetten in welk geval het inschrijvingsgeld niet betaald hoeft te worden of integraal aan de cliënt/coachee zal worden terugbetaald.

Artikel 4

In het geval de cliënt/coachee in gebreke blijft om het verschuldigde inschrijvingsgeld te betalen uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 9% op de hoofdsom (vanaf de vervaldag) en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 30,00 Euro verschuldigd zijn;

Artikel 5

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waregem en in het bijzonder het Vredegerecht te Waregem bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Factuurvoorwaarden

  1. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen verkoper/dienstverlener en de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven. Ingeval de koper een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, wordt hij door de ondertekening van de bestelbon of leveringsbon of ontvangst zonder protest van de factuur geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.
  2. In geval van de verkoop van roerende goederen blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper zolang de volledige prijs niet is betaald. Het risico met betrekking tot deze goederen gaat evenwel onmiddellijk vanaf de verzending uit onze lokalen over op de koper.
  3. De facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper/dienstverlener.
  4. Facturen niet betaald op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een verwijlintrest op gelijk aan 9 % per jaar. Bovendien is bij niet-betaling op de vervaldag, van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 %, met een minimum van 65,00 Euro, dewelke berekend wordt op basis van het factuurbedrag. Wanneer de verkoper/dienstverlener zijn verplichtingen niet zou nakomen, is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht. Niet-betaling op de vervaldag van facturen maakt alle facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling en bevrijdt de verkoper/dienstverlener van elke verdere uitvoering van zijn verbintenissen.
  5. In geval van koop van roerende goederen heeft de koper het recht zijn bestelling te verbreken of de overeenkomst te annuleren. In dat geval heeft de verkoper het recht een forfaitaire schadevergoeding te vorderen gelijk aan 30 % van het overeengekomen bedrag (onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen), benevens de verplichting van de koper de eventueel reeds geleverde goederen integraal te betalen, en het recht van de verkoper om verdere uitvoering van de verbintenissen op te schorten.
  6. Alle overeenkomsten met de verkoper/dienstverlener worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van geschillen met betrekking tot een overeenkomst met de verkoper/dienstverlener of de facturen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waregem en in het bijzonder het Vredegerecht van het kanton Waregem bevoegd om daarvan kennis te nemen.

Gegevens:

Karin Godyns
Nieuwe Olm 4 bus 1
8790 Waregem
België

BTW: BE 0635.887.161
0472/02 47 05
info@karingodyns.be